poprzednie zamknij następne
Statut


 

STATUT
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej

 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na terenie Archidiecezji Warszawskiej
i może używać skróconej nazwy KSN AW.

§ 2

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i placówki dla realizacji celów statutowych.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6

1.  Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje Asystent Kościelny. Czuwa on nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z nauczaniem Kościoła Katolickiego i ma prawo udziału w zebraniach i posiedzeniach ciał statutowych Stowarzyszenia.

2. Asystenta Kościelnego Stowarzyszenia mianuje Arcybiskup Metropolita Warszawski.

§ 7

Stowarzyszenie może używać sztandaru, odznaki, legitymacji członkowskich oraz pieczęci.

§ 8

Patronem Stowarzyszenia jest Święty Józef.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

1.     otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy,

2.     podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,

3.     podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,

4.     prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,

5.     szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,

6.     pogłębianie formacji religijnej,

7.     promocja i organizacja wolontariatu,

8.     reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.     prowadzenie placówek pomocy społecznej, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych,

2.     organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek,

3.     organizowanie obozów, kolonii, wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych,

4.     organizowanie imprez kulturalno–rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,

5.     organizowanie prelekcji, sympozjów, szkoleń,

6.     współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi
i zagranicznymi organizacjami, zwłaszcza działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których Stowarzyszenie może być członkiem.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia są osoby niepełnosprawne i sprawne.

§ 12

1.                Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia, lub przez proboszcza parafii, do której należy kandydat.

2.              Uchwała o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 13

1.Członek Stowarzyszenia posiada:

a)     czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

b)    bierne prawo wyborcze członek pełnoletni posiadający pełnię władz umysłowych,

c)     prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

2.Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)     brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

b)    przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c)     postępować zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

d)    regularnie płacić składki członkowskie.

§ 14

Członkiem Stowarzyszenia przestaje być ten, kto:

1.     złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z członkostwa do Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

2.     został skreślony z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku lub z innych przyczyn,

3.     został wykluczony ze Stowarzyszenia decyzją Sądu Koleżeńskiego.

 

 

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 

§ 15

1.     Stowarzyszenie posiada oddziały terenowe i środowiskowe.

2.     Oddziały mogą być powoływane w przypadku zrzeszenia się co najmniej
7 osób.

Do czasu powołania Oddziału osoby zainteresowane mogą się przyłączyć
do Oddziału istniejącego.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V
Władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

 

§ 16

1.     Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

a)       Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

b)       Zarząd Główny Stowarzyszenia,

c)       Komisja Rewizyjna,

d)       Sąd Koleżeński.

2.     Władzami Oddziału są:

a)       Walne Zgromadzenie Oddziału,

b)       Zarząd Oddziału.

 

§ 17

Kadencja władz naczelnych Stowarzyszenia oraz władz Oddziałów trwa 3 lata.
W razie ustąpienia osób z organów władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 składu pochodzącego z wyboru.

§ 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na wniosek 1/4 liczby członków Stowarzyszenia lub na wniosek Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 2 miesiące po zgłoszeniu wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni przez Zarząd Główny Stowarzyszenia co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem.

 

 

 

§ 21

W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział wszystkie osoby należące do Stowarzyszenia, a w przypadku przekroczenia liczby 300 członków, Zarządy Oddziałów i delegaci wg proporcji: 1 delegat na 10 członków.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

1.     uchwalanie zmian statutu,

2.     wybór Prezesa Stowarzyszenia oraz członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji  Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

4.     rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

5.     zatwierdzanie regulaminów władz naczelnych Stowarzyszenia,

6.     podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia
i sprawami likwidacji majątku,

7.     uchwalenie trybu powoływania Oddziałów,

8.     ustalenie liczby członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia,

9.     podejmowanie uchwał w sprawach innych, wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, w tym rozpatrywanie
i zatwierdzanie wniosków Zarządu Głównego Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 23

1.     W sprawach personalnych Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, w pozostałych w głosowaniu jawnym.

2.     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

3.     Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 50% głosów ważnych, i został zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego. Jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 50 % głosów, do następnej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów.

     Prezesem zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów.

4.     Wyboru członków władz naczelnych Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w oparciu o następujące zasady:

a)     nie ogranicza się liczby kandydatów,

b)    głosowanie jest tajne,

c)     głosuje się na poszczególnych kandydatów,

d)    członkami władz Stowarzyszenia zostają kandydaci, którzy
w wyniku głosowania, na liście ułożonej wg liczby uzyskanych głosów, znajdują się na miejscach od pierwszego do miejsca odpowiadającego liczbie miejsc mandatowych.

 

§ 24

W przypadku braku quorum, Zarząd Główny Stowarzyszenia wyznacza drugi termin zebrania, jednak nie wcześniej niż po upływie 1/2 godziny od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie warunek obecności
co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania nie jest obowiązujący. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów.

Przepis niniejszy nie dotyczy trybu podejmowania uchwał o zmianach statutu
i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 25

Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd Główny. Zarząd Główny Stowarzyszenia kieruje jego pracą i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia.

Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia.

§ 26

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z 5 - 8 członków wybranych
na Walnym Zgromadzeniu. Członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27

Zarząd Główny Stowarzyszenia konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu. Spośród członków Zarządu Głównego wybiera się: jednego lub więcej wiceprezesów, sekretarza, skarbnika.

Skład Zarządu Głównego po jego ukonstytuowaniu zatwierdza Arcybiskup Metropolita Warszawski.

§ 28

Posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 29

Do zakresu obowiązków Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy:

1.     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

2.     kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3.     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

4.     zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

5.     uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

6.     zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia,

7.     podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn oraz w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążania nieruchomości,

8.     przyjmowanie i odwoływanie członków,

9.     powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia oraz uchwalanie ich regulaminów,

10.                        zatwierdzanie składu Zarządów Oddziałów,

11.                        podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia
 do organizacji krajowych i zagranicznych,

12.                        zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Stowarzyszenia,

13.                        składanie sprawozdań z działalności na każdym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

14.                        zatwierdzanie regulaminów.

§ 30

Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia i innych organów władzy Stowarzyszenia określają opracowane dla nich regulaminy.

§ 31

Decyzje Zarządu Głównego Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w formie uchwały. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 32

1.  Oświadczenia i akty prawne, wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym podpisuje  w imieniu Stowarzyszenia: Prezes lub łącznie dwóch członków zarządu. 

2. Zarząd Główny może udzielić jednoosobowego upoważnienia
do podpisywania zobowiązań finansowych i majątkowych oraz składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

§ 33

1.                Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Zarządów Oddziałów i niepodlegającym im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.

2.  Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

a)     członek Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału,

b)    osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia w stosunku do członków Zarządu Głównego
i Zarządów Oddziałów,

c)     osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej, na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, mogą otrzymać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią opracowany.

5. W celu wykonywania swych zadań Komisja Rewizyjna jest uprawniona
do kontroli finansowej Stowarzyszenia, ma prawo wglądu do całości dokumentacji Stowarzyszenia oraz żądania udzielania wyjaśnień
od poszczególnych członków Zarządów i pracowników Stowarzyszenia.

§ 34

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.     opracowanie własnego regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie,

2.     sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz do roku sprawozdania z działalności Komisji,

3.     przeprowadzanie okresowych czynności kontrolnych, z których sporządza się protokół podpisywany przez członków Komisji Rewizyjnej, przeprowadzających kontrolę oraz – w zależności od okoliczności - kierownika kontrolowanej jednostki,

4.     przedstawienie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia wniosków pokontrolnych,

5.     stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

§ 35

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera Przewodniczącego.

 

 

 

§ 36

1.                 Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

a)     opracowanie własnego regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie,

b)    rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu Głównego Stowarzyszenia
 i Zarządów Oddziałów dotyczących sankcji zastosowanych wobec członków Stowarzyszenia za: nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał władz; działanie na szkodę Stowarzyszenia,

c)     rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia,

d)    składanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia sprawozdań
z działalności.

2. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się
do najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 37

Zarząd Oddziału składa się z 5 - 8 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Oddziału.

Członkami Zarządu Oddziału nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 38

Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się co najmniej raz na 3 miesiące.

§ 39

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

1.     ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału,

2.     wybór Prezesa Oddziału i członków Zarządu Oddziału,2013-07-31 21:51:31 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy